Szkoła zapewnia

Jesteśmy szkołą:

Wspomagającą wszechstronny rozwój ucznia.
Wspierajacą uczniów uzdolnionych.
Prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.
Będącą przyjaznym miejscem do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli.
Uczącą samodzielności, współpracy i odpowiedzialności.
Ustwarzającą atmosferę zaufania i bezpieczeństwa.
Wspierającą partnerstwo między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Współpracującą ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi szkołę.


Szkoła oferuje:

Ciekawie prowadzone zajęcia w przytulnych salach i pracowniach przedmiotowych: matematycznej, historycznej, przyrodniczej, językowej.
Zajęcia dodatkowe: wyrównawcze i rozszerzające - koła zainteresowań, praca indywidualna z uczniami
Zajęcia komputerowe w sali komputerowej wyposażonej w rzutnik oraz dostęp do internetu
Zajęcia dodatkowe na świetlicy szkolnej
Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, boisku szkolnym.
Liczne imprezy oraz konkursy z nagrodami.
Możliwość wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej.
Miejsce na ognisko i zabawy.
Możliwość uzyskania dożywienia dla dzieci.
Bezpłatny dowóz (w obrębie gminy).